Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Hz.Muhammed..
01 Eylül 2017 Kurban Bayramına Kalan Süre:
Anlık değişen canlı forum verileri...

Mesajlar: 2 Açılan Konular: 1 Okunan sayfa sayısı: 47691 Online Üye ve Ziyaretçi: 913

GönderenKonu: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları  (Okunma sayısı 235551 defa)

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

El-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #10 : 03 Nisan 2010, 15:13:57 »


    K, k

    ka 1.hani. 2.saman
    kabra adam, erkek
    kade bir cins börek.
    kadîn samanlık
    kadiz saman yolu
    kaj yumak
    kak ağabey. ayrıca sevgi ve saygı hitabıdır.
    kakêşan samanyolu
    kakil çerez. 2.ceviz, fıstık vb.nin çekirdeği.
    kal yaşlı, ihtiyar
    kalan kın
    kalbûn yaşlanmak
    kalik 1.büyük baba, dede. 2.ata, cet
    kalîn melemek
    kalitî yaşlılık
    kambax berbad
    kamûk üzümü sıkıp şarabını çıkaran kişi.
    kan kaynak, maden ocağı
    kanê hani, nerede, nerde
    kanî çeşme, pınar
    kanik göz kapağı
    kanîn yapabilmek, muktedir olmak
    kap aşık kemiği
    kapan dar ve yürümesi zor yol.
    kapavêtin aşık kemiği oyunu
    kapik kısa ip parçası.
    kapîr dişlerdeki tartar
    kapox biçilmiş otları desteyapıp bağlamak üzere ücretle tutulan işçi
    kar 1.oğlak, keçi yavrusu. 2.sözcüğe yapan, eden, anlamı katan sonek. 3.iş, kazanç, kar.
    karak demir madeni
    karbeşî iş bölümü
    karbidest 1.yetkili. 2.işadamı
    karekew toplu helde yapılan keklik av.
    karesat trajedi, faci, felaket
    karêz 1.pınar. 2.havası serin olan yer, yayla.
    kargeh işyeri
    karger idareci, yönetici
    kargerandin idare etmek
    kargerî yönetim, idare
    karifîn zıkkımlanmak
    karîger etkili, etken
    karîgerî etki, tesir
    karîn yapabilmek, edebilmek
    karistan fabrika
    karker işçi
    karkêş becerikli, bitirim
    karkirin çalışmak, kar etmek
    karmax buğday elemekte kullanılan büyük kalbur.
    karmend memur
    karsaz işadamı
    kartîk marangozlukta kullanilan eye.
    kartol patates
    karûbar iş güç, hizmet, uğraş
    kasik topraktan yapılmış yemek kabı.
    kasox orak
    kat 1.az ürün veren arazi. 2.zaman, vakit
    kate çörek
    kaş yokuş, yamaç
    kaşing kuşak
    kaşkirin çekmek, sürüklemek
    katjimêr saat
    katjimêr çend e? saat kaç?
    kavanî ev hanımı
    kavî kenar, kıyı
    kavil yıkıntı, harabe
    kavir iki yaşındaki koyun
    kavnare antik, eskiye ayit
    kawdan şart, koşul
    kawik saf kişi
    kaxiz kağıt
    kayîn geviş getirmek
    kê kim, kimin
    kebar 1.fecr.2.tekbir
    keç kız, kız evlat
    kêç pire
    keçanî kızlık
    keçêç tavukların eşelendikleri yer
    keçel kel, dazlak
    keçelî kellik
    keçhêlî üvey kız
    keçinî bekaret
    keçxapînok kadın avcısı
    ked emek
    kedî evcil
    kedîbûn evcilleştirmek
    kedkar emekçi
    kedûn küçük su testisi
    kedxwar sömürücü
    kef köpük
    kêf keyf, zevk, eğlence
    kef ji re hatin hoşlanmak, sevmek
    kefandin bir şeyin kenarını bir baştan bir başa dikmek
    kefdan köpürmek
    kefgîr süzgeç, kevgir
    kefkirin köpürtmek
    keftar sırtlan
    keftûleft mücadele, ağız dalaşı
    kefxoy hristiyanların köy yöneticisi
    kêfxweş memnun
    kefxweşî memnuniyet
    kej kumral, sarışın
    kejê sevimli, sempatik sarışın kız çoçuğu
    kek 1.ağabey. 2.ayrıca saygı ve sevgi hitabıdır.
    kel iki yaşında sığır.
    kêlandî tirpan
    kelandin kaynatmak
    kelbetan maşa
    kelê tuzsuz, az tuzlu
    keledoş döğülmüş buğday ile yapılan bir yemek.
    kelejin erkek ruhlu kadın
    kelek sal, kayık
    kêlek yan, yan taraf
    kelem 1.meşe. 2.lahana. 3.engel, rahatsızlık veren
    kelemîz sık sık altına işeyen kişi
    kelepor miras, birkim, varlık
    keleş 1.güzel, alımlı.2.eşkıya, efe
    kelh 1.güzel görkemli. 2.nadir.
    kelhatin kaynamaya başlamak.
    kelî tuzsuz, az tuzlu
    kêlîk kısa an, lahza
    kêlîka din biraz önce
    kelîn kaynamak
    kelk yarar, fayda
    kelkel aşırı sıcak
    kelkela havînê yaz sıcağı
    kelkwergirtin yararlanmak
    kelogirî ağlamaklı, sulu göz
    kelogirîbûn ağlamaklı olmak
    kelwaz şiddetli soğuk
    kêm 1.az, eksik. 2.irin, cerahat.
    kêm û zêde aşağı - yukarı
    kêmanî eksiklik, hata, kusur
    kêmasî eksiklik, hata, kusur
    kêmbûn eksilmek, azalmak
    kêmî yetersizlik, azlık
    kemîn pusu
    kemîndanîn pusu atmak
    kêmkirin azaltmak, eksiltmek
    kemxe ipek, kumaş
    ken gülme, gülüş
    kenandin güldürmek
    kenarî kanarya
    kend 1.hendek, arğ. 2.koyak.
    kend û kosp engel, engebe
    kendal dik yamaç, derin dere ve yanların iki tarafı.
    kendav körfez
    kengê ne zaman
    kenîn gülmek
    kenok güler yüzlü, sempatik, güler
    ker 1.eşek. 2.sağır
    kêr 1.bıçak. 2.yarar, işlev, fonksiyon
    kêrakî pazar günü
    kêran mertek
    kerane zengin
    keratî afiyet olasın anlamında beddua.
    kerb üzüntü, tasa
    kerbeş gavurbaşı dikeni
    kerbûn sağır olmak
    kerem el açıklığı, gönül yüceliği
    kerem bika buyur
    kereng kenger
    kerguh tavşan
    kerî 1.sağırlık. 2.küçük baş hayvan sürüsü. 3.parça, dilim.
    kêrik çakı
    kerîkirin dilimlemek, parçalara ayırmak
    kerixandin teksindirmek, bıktırmak
    kerixîn teksinmek, bıkmak
    kêrkirin bıçaklamak
    kerme kurumuş tezek
    kermêş eşek arısı
    kertek bol, çok
    kertik eye
    kerxur akbaba
    kes kişi, şahıs
    kesaxtin budamak
    kesayetî kişilik, şahsiyet
    keser üzüntü, hüzün
    keser kişandin iç çekmek
    kesirandin üzmek, hüzünlendirmek
    kesirîn hüzünlenmek, üzülmek
    kesk yeşil
    keskesor 1.gökkuşağı. 2.renga renk
    keslan tembel
    kespik nazar boncuğu
    ket yonca
    keş karavana atılan mermi
    kêşan tartmak, çekmek, taşımak
    kêşe sorun
    kêşeya kurdî kürt sorunu
    kêşîn çekilmek, tartılmak, taşınmak
    keşîş papaz
    keşk tarhana
    keştî gemi
    keştigeh liman, rıhtım
    keştîvan gemici
    ketî düşkün, müflis
    ketin 1.düşmek, yıkılmak, devrilmek. 2.girmek, geçmek.
    ketin pey peşine düşmek
    ketin silûkê inzivaya çekilmek
    keval tablo
    kevan 1.yay. 2.parantez
    kevçî kaşık
    kevel koyun v.b. hayvanların derisi
    kever 1.kayaylardan oluşan dağ. 2.benekli keçi.
    kevir taş
    kevîşen kumsal, plaj
    kevjal yengeç
    kevn eski, eskimiş
    kevneperest grici, muhafazakar
    kevneşop kelenek
    kevneşopî geleneksel
    kevok güvercin
    kevot 1.kumru. 2. meyve vermeyen ve dalları kaşık yapılan bir ağaç.
    kew keklik
    kewar 1.ambar. 2.arı kovanı
    kewden ahmak, geri zekalı
    kewşen güneş görmeyen yamaç
    key kral
    keya muhtar
    keyanî krallık
    keybanû kraliçe
    keys firsat
    keyso fırsatçı, oportünüst
    keysperest fırsatçı, oportünüst
    kezeb ciğer
    kêzik böcek
    kêzîn döşemek, kanalizasyon
    kifş belli, açık
    kifşbûn belirmek, belli olmak
    kifşkirin belirtmek, açığa çıkarmak
    kîjan hangi, hangisi
    kil sürme, rastık
    kilam türkü, şarkı
    kilandin yayıl yalmak
    kilb uzun ve kalın çivi
    kilçan el feneri
    kilçêv sürme kalemi
    kilkirin sürme çekmek
    kilor börek, çörek, kömme
    kils kireç
    kin kisa
    kinahî kisalik
    kinbûn kısalmak
    kinc elbise, giysi
    kincjixwekirin soyunmak
    kinclixwekirin giyinmek
    kindir kendir
    kinêr abse, çıban
    kinêzet silsile
    kinik kisa boylu
    kinkirin kisaltmak
    kinoş cimri, pinti
    kinoşe süpürge
    kîp sık, sımsıkı
    kîpkirin sıkmak, sıkıştırmak
    kîr penis, erkek cinsel organı
    kirdan büyük ve kalın oklava.
    kirde özne, fail
    kirêt pis, kirli, çirkin, yoz
    kirîger müşteri, alıcı
    kirin yapmak, etmek, koymak
    kirîn satın almak, kirîn û firotin
    kirîn û firotin alışveriş, alım satım
    kirpandin vurgulamak
    kirtûpan gelişi, güzel, üstün körü
    kirû olgu, fenomen
    kiryar 1.yapan, eden. 2.uygulama.
    kîs torba, cüzdan
    kîte hece
    kîtekît ayrıntı, detay
    kişandin çekmek, tartmak
    kişkirin kışkırtmak
    kizik kıkırdak
    kizwet kiyafet
    klamên serhewa uzun hava
    koç göç
    koçber göçmen
    koçer göçer
    koçkirin göçetmek
    kok üstü başı düzgün
    kok qelandin kökünü kazımak
    kokim çok yaşlı kişi
    kolan cadde, sokak
    kolan,kûçe sokak
    kole köle, esir
    koledar sömürgeci, köle sahibi
    koletî kölelik
    kolîn kazmak, eşelemek
    koloz yün başlık
    kom grup, topluluk
    komar cumhuriyet
    kombûn toplanmak
    komele dernek
    komeleyatî toplumsal, sosyal
    komkarî kolektivizm
    komkirin toplanmak, biriktirmek
    komkujî katliam
    kon çadır
    kon kon vegirtin çadır çadır açmak
    kon vegirtin çadır kurmak
    kone kurnaz, uyanık
    konser konser
    kor kör, ama
    kordûnde çocuğu olmayan
    korebîn dargörüşlü
    koremar kör yılan
    koremişk kör fare, köstebek
    korik loş ışık
    koritî körlük
    kort çukur
    kortal büyük çukur, uçurum
    kotan pulluk
    kotî cüzzam hastalığı
    kotin kemirmek
    kovan hüzün, keder
    kovar degi
    kovî yabanî, vahşi
    kovik 1. huni; 2. argoda kıç
    koxik kümes
    kozik kulübecik, keçi ve kuzu ağılı
    ku nere, nerede, nereden
    ku der neresi
    kûçe sokak
    küçik köpek
    küz testi,çömlek
    kul 1. yara, çıban; 2. keder, elem
    kulab çengel, pençe
    kulav keçe
    kulb obur
    kulek 1. baca, delik; 2. topal, aksayan
    kulî çekirge
    kulîçe pasta, kurabiye
    kulîlk 1. çiçek 2. tomurcuk
    kulîn 1.topallamak 2. yatak dolabı
    kulm yumruk, avuç
    kum başlık, külah
    kum avêtin kavga istemek
    kumik mantar
    kuncî susam
    kund baykuş
    kundir kabak, argoda yeteneksiz, beceriksiz
    kur erkek oğlan
    kûr derin
    kûrahî derinlik
    kûrbûn derinleşmek
    kurdayetî kürtlük
    kurdewarî kürtlere özgü
    kûrebûn ayrıntıları gören, derin görüşlü
    kûrîn sesli ağlamak
    kurkirin traş olmak
    kûrkirin derinleştirmek
    kurm kurt, kurtcuk
    kurmî kurtlanmış
    kurmîbûn kurtlanmak
    kurt kısa
    kurtan semer
    kurtbûn kısalmak
    kurte özet
    kurtêl ekmek artığı
    kurtkirin kısaltmak
    kûsî kaplumbağa
    kûsik şişe
    kusk mavi gözlü
    kuta son, netice
    kutabûn bitmek
    kutahî son
    kutakirin bitirmek
    kutan dövmek, vurmak
    kutek tokmak
    kuşte alçı
    kuştî ölü, makbul
    kuştin öldürmek
    kuştox öldüren, katil
    kûtî 1.it, köpek 2. enik
    kutilk içli köfte
    kutlik içli köfte
    kuvark mantar
    kuxik öksürük
    kuxîn öksürmek
    kûz testi çömlek
    kûze sansar


elcevap.net
Net Sorulara Net Cevap

El-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #11 : 03 Nisan 2010, 15:14:56 »


    L, l
    labikandin bir işi karıştırmak
    labor bir tür hint kılıcı
    laçik kadın baş örtüsü
    laflafok sarmaşık
    lahor bir tür hint kılıcı
    lak kepekten yapılan köpek yiyeceği
    lakîn köpek yiyeceğinin kabı
    lal keke, dilsiz
    lame elmacık kemiği ile alt çene arasındaki bölüm
    landik beşik
    lapüşk pençe
    lapûşk pençe
    lar 1. öksüz. 2. manda barınağı.
    lareş kangren
    lasayî taklit
    lasayîkirin taklit etmek
    laser sel
    lat yassı kayalar
    latajotin mec. geyik muhabbeti yapmak
    laş vücud, gövde
    lavakirin yalvarmak, yakarmak
    lawij ilahi, türkü
    lawîj ilahi,türkü
    lawlaw sarmaşık
    lay yön, yan, taraf
    layen yön, yan, taraf
    layergir taraftar, yandaş
    lazüt mısır bitkisi
    lazût mısır bitkisi
    lê 1. fakat, ama, yalnız 2. kadına hitap
    lê belê fakat, ama
    lêanîn uyarlamak, uydurmak, adapte etmek
    lêayanbûn içine doğmak
    lebat 1. hareket. 2. organ.
    lêbezîn dövmek
    lebitandin kımıldatmak, harekete geçirmek
    lebitîn kımıldamak, harekete geçmek
    lêborîn 1. geçmek 2. bağışlamak, affetmek
    lebûdî keçe dokuyan
    lêç doğru yoldan sapma
    lêçûn masraf, harcama
    lêdan dövmek, vurmak, işkence etmek
    lêgemardan kuşatmak, ablukaya almak
    lêgerîn aramak, araştırmak
    lêguncîn uymak, uyuşmak, müsait olmak
    lêhatin uymak, yakışmak, yaramak
    leheng kahraman, yiğit
    lehî sel
    lehn ayı, aslan veya yabani hayvan ini
    lêhûrbûn yoğunlaşmak, konsantre olmak
    lêkanîn barıştırmak
    lêkdan birbirine vurmak
    lêker dilbilgisinde fiil, eylem
    lêketin 1.değmek, isabet etmek. 2.yakışmak, yaranmak.
    lêkirin 1. giydirmek, isim koymak 2. duvar onarmak
    lêkolîn incelemek, inceleme
    lêlav sulu kar
    lem kavun, kabak, karpuz gibi bitkilerin teveği
    lemisîn korku veya soğuktan vücudun büzüşmesi
    lemper sini, tepsi
    lênandin isim veya yemek koymak
    lend ayı, aslan veya yabani hayvan ini
    leng topal
    lenger 1. çopa demiri, gemi demiri. 2. geniş tepsi. 3. astronomide uçan daire.
    lengergeh iskele, liman
    lênihêrîn bakmak
    lênîştin araba, hayvan vb. binmek
    lênûsk defter
    lep pençe
    lêp hile
    lêpêçan sarılmak, sarmalamak
    lepik eldiven
    lêpirsîn 1. sormak, soruşturmak, soruşturma. 2. halini, ahavalini sormak. 3. haber röportaj, araştırma.
    lêpok gülünç duruma düşen
    leqandin kıpırdatmak, kımıldatmak
    leqayîbûn rastlamak, karşılaşmak
    lêqelibîn çarpmak, dalmak
    lêqewimî mağdur
    leqîn kımıldamak, kıpırdamak
    lêrahatin bağışıklık kazanmak
    lerizandin titretmek, sarsmak
    lerz titreme, sarsılma
    lerzek çok çamurlu yer
    lerzok titreyen, sarsılan
    lêsiwarbûn bir şeye binmek
    lêsorbûn yoğunlaşmak, ısrar etmek
    lêsorkirin kışkırtmak, teşvik etmek
    letandin susturmak
    lêtemaşekirin izlemek, seyretmek
    leşker asker
    leşkerî askeri
    lêv 1. dudak 2. kenar, kıyı
    levakirin paylaştırmak
    lêvegerandin iade etmek, cevaplamak, karşı gelmek
    leven kamış
    lewitandin kirletmek
    lewitîn kirlenmek
    lewma onun için, zira, ondan dolayı
    lewre çünkü, dolayısıyla, zira, onun için
    lêxebitîn çabalamak, uğraşmak
    lêxêrveanîn şükretmek
    lêxistin vurmak, dövmek
    leylan serap
    lez hız
    lezandin acele etmek
    lezgirtin hızlanmak
    lêzim akraba, yakın
    lezkirin acele etmek
    li de, da, içte, içinde anlamı katan edat
    li aliyê din diğer taraftan
    li dar e yürürlükte, uygulamada olan
    li dijî karşısında, karşıt
    li hemberî min rûnişt karşımda oturdu
    li jêr aşağda
    li jor yukarda
    li paş arkada
    li pêş önde
    li pişta çiyê dağın ardı
    li ser pîyan ayakta
    li vê derê burada
    li xwe kirin giyinmek
    lib tane, tek
    lib û lib tek tek, tane tane
    libê efendim, buyur
    libendê man beklemek
    libendê sekinîn beklemek
    lîberal serbest, liberal
    lîberalîzm liberalizm, serbestlik
    libergerandin yalvartmak
    libergerîn yalvarmak, yakarmak
    liberguhketin kulağına çalınmak
    liberxweketin mahçup olmak
    lidarxistin düzenlemek, organize etmek
    ligel beraber, birlikte, buna rağmen
    ligel vê yekê bununla birlikte, buna rağmen
    lihevbezîn dövüşmek
    lihevcivîn toplanmak
    lihevhatin barışmak, uzlaşmak
    lihêviyê man/sekinîn beklemek
    lihêviyêmayin beklemek
    lihêviyêsekinîn beklemek
    lihevkirin anlaşamak
    lihevrasthatin karşılaşmak
    lihevrûniştin görüşmek, müzakere etmek
    lihevxistin karıştırmak, kapışmak
    lijne kurul, komite
    lîlandin zılgıt çekmek
    liq şube, bölüm
    lîrandin zılgıt çekmek
    lîs tünek, kümes, yuva
    lîsîn tünemek, konmak
    lîstik oyun
    lîstin oynamak
    lîstok oyuncak
    lîtav bataklık
    liv hareket, kımıldama
    livandin kımıldatmak
    livîn kıpıldamak
    liyan kayak sporu
    lod yığın
    lodkirin yığmak
    lok kısa tüylü yük devesi
    lomekirin serzenişte bulunmak, ayıplamak
    lop kalın elbise
    lorandin ninni söylemek, ağıt söylemek
    lorî ninni
    loş ince yufka ekmeği
    lotik atlama, sıçrama
    lotik avêtin sıçramak
    lotikxane argoda diskotek
    lûdo çobanların sürüyü otlarken çaldıkları melodi
    lûtke doruk, zirveEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #12 : 03 Nisan 2010, 15:16:06 »


    M, m

    maf hak
    mafdar haklı
    mafê çaranûsê kendi kaderini tayin hakkı
    mafê çarenûsê kendi kaderini tayin hakkı.
    mafên mirovan insan hakları
    mahî beyaz kemik
    mahû dişi domuz
    mak dayik
    makezagon anayasa
    mal servet, mülkiyet
    malbat aile
    maldar zengin
    malêle kaldıraç
    malêz bulamaç
    maliştin (dimale,bimale) simek,süpürmek
    malnişîn emekli
    mam amca, sevgi ve saygı belirten hitap
    mamik tekerleme ve bilmece karşılığı olarak kulanılır
    mamoste 1.öğretmen. 2.üstad.
    man kalmak, kalış
    mand gelecek
    mandelkirin inkar etmek
    mandî yorgun
    mandî nebin kolay gelsin
    manek soylu at
    mang ay oruç tutmak
    mang girtin oruç tutmak
    mange inek
    mar yılan
    margîse bukalemun
    maristan yılanların çok olduğu yer.
    marmasî yılanbalığı
    mast yoğurt
    masûlke kas, adale
    matbûn şok olmak, donup kalmak
    maşelan meltem rüzgarı
    matkirin şok etmek
    mawe süre, mühlet
    max evin bölümleri
    mayî arta kalan, bakiye
    mayîn kalmak, kalış
    mayînde kalıcı, sürekli
    maytêker müdahaleci
    maytêkirin müdahale etmek
    mazûvan ev sahibi, konuk ağırlayan
    me biz, bizim, bize
    mê dişi
    mêbaz kadın avcısı, zampara
    mebest niyet, gaye
    mefsik kevgir
    meh ay
    meha raborî geçen ay
    mehandin mahf etmek, yok etmek
    mehder şefaat
    mêhîn dişil
    mehîr ayran çorbası
    mehkirin nikahlamak
    mehr nikah
    mehu dişi domuz
    mêj geçmiş, eski
    mêjî beyin, ilik
    mêjû tarih
    mêjûnas tarihçi
    mêkut çekiç
    melaq dalkavuk, riyakar
    mele hoca, imam
    mêlede meşale
    melevan yüzücü
    melevanî yüzme
    melisandin tavuklar için sindirmek
    melisîn sinmek
    melkemot ezrail veya cin için söylenir
    melkes süpürge
    memik meme
    memikdank sütyen
    mend sonek, sözcüğe li, lı, lu anlamı katar
    menzel oda
    mer bel
    mêr erkek, adam
    mêrandin göstermek
    mêranî erkeklik, yiğitlik
    merc koşul, şart
    merc girtin bahse girmek
    mered pencere
    merek samanlık
    mêrg çayır, çimen
    meritîn vücutta sıyrılma veya soyulma
    merixîn büyükbaş hayvanların yatması
    merkirin bellemek
    mêrkuj katil, cani
    mertal kalkan
    merş çul, kilim
    merşik çul, kilim
    merx ardınç
    mêrxas yiğit, cesur
    mesaxtin telef etmek, yok etmek
    mesîlk derecik
    mesqelkirin cilalamak
    meş yürüyüş
    mêş sinek, arı
    mêşa hingiv bal arısı
    meşfen teneşir
    meşîn yürümek
    meşk hayvan derisinden yapılan yayık
    meşkar yürüyüşçü
    mêtin 1. emmek 2. sömürmek
    mêtingeh sömürge
    mêtinger sömürgeci
    metirsî endişe, kaygı
    mêvan konuk, misafir
    mêvandarî misafirlik
    mêvanperwer konuksever
    mewîj kuru üzüm
    mey şarap, içki
    meyandin 1. mayalamak, durulamak 2. mecazi olarak politik vb. alanda dondurma
    meyav durgun su
    meyger saki
    meyxur ayyaş
    meyzandin bakmak, seyretmek
    mezinahî büyüklük
    mezinbûn büyümek
    mî koyun
    micik işte gösterilen ciddeyt
    micilge girilen bahis
    miçirandin tokalaşmak
    miçkirin gözlerini kapamak, yummak
    mih koyun
    mij sis
    mij û moran sisli ve dumanlı
    mijar konu, mevzu
    mîna benzer, gibi, aynısı
    mînak örnek
    mîr emir, prens
    mîrkut tokmak, balyoz
    mîrnişîn prenslik, emirlik
    mirov insan
    mirovahî insanlık
    mirovperwer hümanist, insancıl
    mîrza prens, beyefendi
    misilman müsülman
    misîn ibrik
    mist avuç
    mist dan ovmak
    mit budak
    mişag ofis boy
    mişar 1. testere, hizar 2. tarla bölümleri, evlek
    mişext kaçak, sürgün, firar, mülteci
    mişextkirin sürgün etmek, tehcir etmek
    mişmiş kayısı
    mişmişî portakal rengi
    mişt ağzına kadar dolu
    mişt tijî ağzına kadar dolu
    miştkirin ağzına kadar doldurmak
    mixabin maalesef, üzgünüm
    mîz sidik, idrar
    mizgeft cami
    mizgîn müjde
    mizgîndan müjde vermek
    mîzkirin işemek
    mîzok sık sık altına işeyen kişi
    mole sıva
    morî 1. boncuk. 2. karınca.
    morîstan karınca yuvası
    moşek füze
    movik omur, eklem, mafsal
    moz büvelek
    mozkirin hayvanların büvelek sokunca kaçışmaları
    mû kıl
    mûçe maaş, ücret
    mûçing cımbız, pens
    mûdî kinci, eziyet eden
    mujikî paspal, kirli
    mûle çamur
    mûmar tenya, bağırsak şeridi
    mûr asık suratlı ve sessiz kişi
    muzîkjen müzisyen
    muzîknas müzik bilimcisiEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #13 : 03 Nisan 2010, 15:17:30 »


    N, n

    na hayır, olumsuzluk eki
    nacîn orta
    nak sahiplik anlamını katan sonek. Mesela: " tirsnak " korkunç, " xeternak " tehlikeli, riskli.
    nakok çelişik
    nakokî çelişki
    nalebar aykırı, uyuşmaz
    nalenal inleme, inim inim
    nalîn inlemek, sızlamak
    name 1. mektup. 2. sözcüğe belge, kağıt anlamını veren sonek.
    nan ekmek, yemek
    nandan yemek vermek
    nangermî başkasına yaranma
    nangir iyi ürün veren toprak
    nano yiyip içmekten başka bir işi yaramayan
    nanpêj aşçı
    naqos çan, zil
    nas tanıdık, aşina
    nasandin tanıtmak
    nasîn tanımak, bilmek
    naskirin tanımak
    nasname kimlik kartı
    nasnav ünvan
    nasyar dost, tanıdık
    nasyarî dostluk
    nator bağ bekçisi
    nav 1. ad, isim. 2. ara, aralık. 3. iç.
    navber ara, arasında
    navberkar arabulucu
    navbernav ara başlık
    navçe ilçe
    navdank künye
    navdar ünlü, meşhur
    navdêr dilbilgisinde isim
    navend merkez
    navende nûçeyan haber merkezi
    navendî merkezi
    naverast orta
    naverok içerik
    navêş karın veya mide ağrısı
    navgîn araç, gereç
    navgînên hilberînê üretim araçları
    navgînên ragihandinê kitle iletişim araçları
    navhildan adını anmak, zikretmek
    navik göbek
    navlêk terim
    navlêkirin isimkoymak
    navneteweyî uluslararası
    navnîşan adres
    navno ismi çıkan
    navran apış arası
    navroj öğle yemeği
    navsere orta yaşlı
    navtêdan meydan okumak
    navxweyî içsel
    naxêr hayır, hayır olmaz
    ne olumsuzluk takısı. Mesela: " nebaş " iyi olmayan, kötü.
    ne hewe ye gerekli değil
    neasayî anormal
    nebat bitki
    nebaş iyi olmayan, kötü
    necar marangoz
    neçê kötü, fena, uğursuz
    nêçîr av
    necirandin taş yada tahtayı oymak
    nêçîrvan avcı
    nediyar belirsiz, muğlak
    nefel yonca
    nefî sürgün
    nefîbûn sürgün olmak
    nefsbiçûk alçakgönüllü, mütevazi
    neft petrol
    nehberk dokuz taş
    nehek kurban bayramından önceki dokuz gün
    nehên gizli, illegal
    nehênî sır, giz
    neheq haksız
    neheqî haksızlık
    neheqîlêkirin haksızlık etmek
    nehwirandin mırıldanmak
    nêk tığ
    nekes fırsatçı, kişiliksiz
    nelê geçersiz puan
    nema hiç, bundan böyle, artık. Mesela: " Nema! " Kalmadı!, "Nema tê" Artık gelmez.
    neman 1. yokuş. 2. neslin tükenmesi.
    nemaze özellikle
    nemêr iktidarsız erkek
    nemir ölümsüz, ebedi
    nemrût 1. çirkin, korkunç. 2. nemrut dağı. Nuh peygamberin gemisinin fırtına dindikten sonra konduğu dağ.
    nenas bilinmeyen, meçhul
    nepenî gizli
    nepixandin şişirmek, abartmak
    nepixîn şişmek
    nepox balon
    neqandin seçmek, ayıklamak
    neqeb 1. ara. 2. gedik.
    nêr erkek
    nêremok bi****üel, hünsa
    nêrîn 1. bakmak, bakış. 2. eril
    nerm yumuşak, ılımlı
    nermahî yumuşaklık
    nermo elinden iş gelmeyen
    netew ulus
    netêw geçersiz
    neteweperest şöven, milliyetçi
    neteweperwer ulusalcı
    netewî ulusal
    neşuştî 1. yıkanmamış. 2. lanetli.
    netrik kadınların alınlarına bağladıkları gümüş süs eşyası
    netû iyi olmayan, kalitesiz
    nevî torun
    nevîçirk torunun torunu
    nevisî üvey çocuk
    newa ezgi, melodi
    newal dere
    newêrek cesaretsiz, korkak
    newêrîn cesaret edememek, çekinmek
    nex iplik
    nexifîn mide bozulması
    next başlık (parası)
    nexşe harita
    nexwe öyleyse
    nexweş 1. hasta. 2. kötü, hoş olmayan.
    nexweşbûn hastalanmak
    neyar düşman, rakip
    neyînî olumsuz
    neynûk tırnak
    neynûkbir tırnak makası
    nêz yakın, bitişik
    nezan cahil, toy
    nezanî cehalet
    nêzîk yakın, bitişik
    nêzîkbûn yakınlaşmak
    nêzîkîtêdayîn yaklaşım
    nezir adak
    nezirkirin adamak
    nicimîn yürürken hafif topallamak
    nifir beddua
    nifsî kaliteli bezden iç gömleği
    nifş nesil, kuşak
    niftik kibrit
    nîgarkirin çizmek veya tasvir etmek
    nîgaş hayal
    nîgaşî sanal, hayali
    niha şimdi
    nîjad ırk, soy
    nîjadperest ırkçı
    nijdevan akıncı, çete, talancı
    nik yan, yanında
    nika şimdi
    nimandin 1. temsil etmek, göstermek. 2. yumuşatmak, sertliğini gidermek, yumuşak hale getirmek. 3. belirtmek, örneklemek.
    nimêj namaz
    nimêjkirin namaz kılmak
    nimûne örnek
    niqir çentik
    niqirandin çentik açmak
    niqre fazla derin olmayan büyük kazan
    niqut damla
    niqutandin damlatmak
    niqutîn damlamak
    nîr 1. boyunduruk. 2. çağ, dönem.
    nirx değer. " nirxên netewî " ulusal değerler
    nirxandin değerlendirmek
    nîsk mercimek
    nîşandan göstermek
    nîşe not, dipnot
    nişirîn sökülme
    nişîv aşağı
    nişmî titiz
    niştecih yerli, sakin
    niştiman vatan, ülke
    niştimanperwer vatansever, yurtsever
    nişûv iniş
    nitirandin gözettirmek, kollatmak
    nîv yarım, yarısı
    nîvenîv yarı yarıya
    nîvîbûn yarılamak
    nivîn yatak
    nivîs yazı
    nivîsandin yazmak
    nivîsgeh büro, ofis
    nivîsîn yazmak
    nivîskar yazar
    nivîskî yazılı
    nivistin uyumak
    nivişt muska
    nîvro öğle vakti
    nixumandin örtmek, kapatmak
    nixwê tuzsuz
    niyandin cinsel ilişki
    nizimbûn alçalmak
    nizm alçak
    nizmahî alçaklık
    nizmî alçaklık
    noker işbirlikçi, uşak
    nola gibi, aynısı
    nolî gibi, aynısı
    noq batma, dalış
    noqav dalgıç
    noqîkirin batırmak
    nortirvan bekçi
    noş Şerefe!
    noşdarî sağlık
    noşî can be afyet olsun
    noşîn içmek
    nû yeni
    nûbûn yenilenmek
    nûçe haber
    nûçegihan muhabir
    nûh yeni
    nûjen modern, çağdaş
    nûjenî yenilik
    nûner temsilci
    nuqurçandin dürtmek, çimdik atmak
    nûrandin katlamak
    nûrkirin katlamak
    nûser yazar
    nuwaze mükemmel, harikulade
    nûz mayhoş tatEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #14 : 03 Nisan 2010, 15:18:39 »


    O, o

    ode oda
    ol din
    olandan yankılanmak
    olçim geveze
    oldar dindar
    olperest bağmaz
    onî kereste
    organîze organize
    organîzekirin organize etmek, düzenlemek
    oxir uğur. " Oxir be! " Uğurlar olsun.El-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #15 : 03 Nisan 2010, 15:19:55 »


    P, p

    paç 1. öpücük. 2. bez parçası, çaput.
    paçik bez parçası, çaput
    paçinî paspal, pasaklı
    paçkirin öpmek
    pak temiz
    pakkirin temizlemek
    pakrewan şehit
    pal dağ eteği
    paldan yaslanmak, uzanmak, yatmak
    paldank 1. koltuk. 2. dayanak.
    pale tarım işçisi
    palgeh koltuk, yastık
    palpiştî destek, dayanışma
    pan yansı, düz
    panaz sahte mücevherler
    pangeh ahır
    panî topuk, ökçe
    pankirin yassılaştırmak, düm düz etmek
    paqij temiz
    paqijî temizlik
    paqijkirin temizlemek
    par 1. arka, geri. 2. geçen sene. 3. pay, hisse.
    parak börek
    parastin savunmak, korumak
    parêz diyet, rejim
    parêzer avukat
    parêzgar vali
    parêzgeh vilayet
    parêzkar koruyucu
    parêzname savunma
    parêzvan koruyucu, savunan
    parkirin paylaştırmak
    parsek dilenci
    parskirin dilenmek
    parsû kaburga
    parzemîn kıta, büyük toprak parçası
    parzûn süzgeç, filtre
    pasevan bekçi, koruyucu
    pastîn yaka
    pate selam
    patelêxistin selamlamak
    paş geri, arka
    paşbêj dedikodu
    paşê sonra
    paşgo ilave, ek
    paşgotin dedikodu
    paşil koyun
    paşilbûn hamile olmak
    paşîv gece yemeği
    paşketin gerileme, gerilemek
    paşling çelme
    paşnav soyadı
    paşverû gerici
    paye rutbe, derece
    payebilind üst düzey, rütbeli
    payîn beklemek
    payîz sonbahar
    paytext başkent
    pê 1. ayak, bacak. 2. sözcüğe ile, la ,le gibi anlamlar yükleyen bağlaç. Mesela: " pê re" ile, birlikte.
    pê ewlebûn güvenmek
    pêbaz yaya köprüsü
    pêbilîn uğraşmak
    pêçan sarımak, sarılamak
    pêçî ayak parmağı
    pedagog eğitimci, pedagog
    pedagojî pedagoji
    pêdaketin uğraşmak, ilgilenmek
    pêdivî gerekli, gereksinim
    pêewlebûn güvenmek
    pêgeh alan, saha, kapsam
    pêgermok volta
    pêgermok gerandin volta atmak
    pêgiran hantal
    pêhesîn fark etmek, hissetmek
    pehîn tekme
    pehînavêtin tekme atmak
    pêjinkar duyarlı
    pejirandin kabul etmek, onaylamakl
    pejirîn kabul edilmek, onaylanmak
    pêjn ses, seda
    pêjna te nayê sesin solgun çıkmıyor.
    pêjna tiştekî kirin sezmek, hissetmek
    pêkan mümkün
    pekandin sıçratmak
    pêkanîn oluşturmak, gerçekleştirmek
    pêkarîn alt etmek, güç getirmek
    pêkenok fıkra
    pêkhatin oluşmak, gerçekleşmek
    pekîn sıçramak
    pêkutî baskı, zulüm
    pel yaprak
    pelandin yoklamak, dokunmak
    pêlav ayakkabı
    pêlêkirin basmak
    pelisandin ufalamak
    pêlîstik oyuncak
    pelişandin yıkmak
    pelişîn yıkılmak
    pêlkirin basmak
    penaber mülteci, ilticacı
    pend 1. öğüt, nasihat. 2. yumak.
    pengizandin sıçratmak, fırlatmak
    pengizîn sıçramak, fırlamak
    penîr peynir
    pênûs kalem
    pênûsdank kalemlik
    pêpan düztaban
    pepûk 1. guguk kuşu. 2. "pepûkê/o" mec. beceriksiz, zavallı.
    pêr önceki gün
    pêrar iki yıl önce
    perav sahil, kıyı
    pêrayîbûn beğenmek
    peresgeh tapınak
    perest sözcüğe aşırı seven, tapan, soven gibi anlamlar katar.
    pergal 1. düzen, sistem. 2. araç, alet.
    pêrgî hev hatin karşılaşma
    pêrgîn karşılaşma
    pêrgîngeh bekleme salonu
    perisandin geliştirmek
    perisîn gelişmek, tekamül etmek
    peritandin yolmak, yırtık pırtık hale getirmek
    peritîn yolunmak
    perkaz pervaz, pencere
    peroş heyecan, telaş, heves
    perpitîn çırpınmak, debelenmek
    perwerdehî eğitim
    perwerdekar eğitimci
    perwerdekirin eğitmek
    perwerdenas eğitim bilimcisi
    pesendkirin onaylamak
    pesindan övmek
    pêsîr göğüs
    pesn övgü
    pest baskı, zulüm
    pêt alev
    pêş ön, önde, önce
    pêşangeh sergi
    pêşbazî yarışma
    pêşbînî tahmin, öngörü
    pêşbirk yarışma
    pêşdaraz önyargılı
    pêşdarazî önyargı
    pêşeng öncü, lider
    pêşewa lider, önder
    pêşgîr havlu
    pêşgotin önsöz
    pêşî 1.sivrisinek. 2.hayalet.
    pêşîn birinci, evvel
    pêşkêşkar sunucu
    pêşkêşkirin sunmak
    pêşketin gelişme
    pêşmerge fedai, savaşçı
    pêşniyar öneri, teklif
    pêşniyarkirin önermek
    pêşniyarname önerge
    pêşniyaz öneri, teklif
    pêşnûma tasarı,proje
    pêşnûmakirin tasarlamak
    pêşû 1.sivrisinek. 2.hayalet.
    pêşveçûn ilerleme
    pêşverû ilerici
    pêşwazî karşılama, protokol
    pêşwazîkirin karşılamak
    pêtîk kibrit
    petîx kavun
    pêvajo süreç
    pevçûn kavga etmek
    pêwendî ilişki
    pêwendî sazkirin ilişki kurmak
    pêwîst gerekli, lazım
    pêwîstî gereksinim, ihtiyaç
    pêxember peygamber
    pexşan nesir, düzyazı
    pey arka
    peya yaya
    peyabûn arabab hayvan vb. den inmek
    peyam mesaj, ileti
    peyarê kaldırım
    peydakirin temin etmek
    peyivîn konuşmak
    peyker heykel
    peykersaz heykeltıraş
    peyman anlaşma, sözleşme
    peymangirêdan anlaşma imzalamak
    peyre sonra, sonradan
    peyrewî taklid
    peyrewîkirin taklid etmek
    peyv sözcük, kelime
    peywir görev, vazife
    peywirdar görevli
    peywirdarkirin görevlendirmek
    pez küçük baş hayvanların genel adı
    pî 1. ayak 2. kol
    pidû damak, diş eti
    pifkirin üflemek
    pijandin pişirmek
    pijîn pişmek
    piling 1.kaplan. 2.cemre.
    pîn tekme
    pîne yama
    pir 1.köprü. 2.çok, fazla
    pîr yaşlı
    piranî çoğunluk
    pîrbûn yaşlanmak
    pirç kıl, saç, tüy
    pîrek kadın
    pîrelk cin
    pîrik 1. nine 2. ebe
    pîroz kusal
    pîrozbahî kutlama
    pîrozkirin kutlamak
    pîrozname tebrikname
    pirpirîk kelebek
    pirs 1.soru, sorun. 2.sözcük.
    pirs arastekirin soru yöneltmek
    pirsgirêk sorun, problem
    pirsîn sormak
    pirsiyar soru, soruşturma
    pirsiyarkirin sormak, soruşturmak
    pirsjêkirin sormak
    pirtûk kitap
    pirtûkfiroş kitapçı
    pirtûkxane kütüphane
    pisîk kedi
    pismam amcaoğlu
    pispor uzman, yetkin
    pisporî uzmanlık
    pîst yaka
    pistepist fısıltı
    pişaftin asimile etmek
    pîşe meslek
    pîşesazî endüstri, senayi
    pişkîn hapşırmak
    pişko cemre
    pişkul küçükbaş hayvan dışkısı
    pişt 1. sırt 2. bel kuşağı 3. ard, arka
    piştên kuşak
    piştepiştî birlik ve beraberlik
    piştevan destekçi, yandaş
    piştevanî destek
    piştgir destekçi, yandaş
    piştgirî destek, dayanışma
    piştgirîkirin desteklemek, katkıda bulunmak
    piştgirtin desteklemek, arka çıkmak
    piştî 1. sırtlanan yük 2. den sonra
    piştî nîvro öğleden sonra
    piştrastbûn güvenmek
    piştrastkirin güven vermek, temin etmek
    piştre sonra, sonradan
    pîvan ölçüt, kriter
    pîvîn ölçmek
    pîvok çiğdem
    piyale bardak, kadeh
    piyan tepsi
    pol 1. sınıf 2. köz, çelik
    polat çelik
    ponijîn derin derin düşünmek
    postager postacı
    poz 1. burun 2. uc, sivrilik
    pozberî çekişme, rekabet, çatışma
    pozbilind kibirli
    pozheçî karga burunlu
    pûç çürük, bozuk
    pûçkirin 1. çürütmek 2. geçersiz kılmak, ilga etmek
    pûg kar tipisi
    pûjan nane
    pûrkirin meyve, sebze vb. soymak
    pûrt kuş tüyü
    pûtepêdan dikkat, özen veya itina göstermek
    puwaz diş dolgusuEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #16 : 03 Nisan 2010, 15:20:57 »


    Q, q

    qabqab takunya
    qad yer, alan, meydan
    qafik kiremit
    qafqiloz toprak kaplar
    qajik sakız ağacından elde edilen sakız
    qalkirin 1. sözetmek, bahsetmek 2. gümüşü yabancı maddelerden arındırmak
    qalo üzerinde ekmek pişirilen yassıtaş ya da kiremit
    qam boy
    qamkinik kısa boylu
    qanik sapan
    qaqê yumurta
    qaqlîbaz martı
    qaqreş rengi siyaha çalan kabak türü
    qarç mantar ağacı
    qarûşe çalı süpürgesi
    qas kadar
    qasid elçi
    qaşo sözde, güya
    qe hiç, asla
    qeb güreş
    qebalek duvar içinde ufak dolap
    qeda bela, felaket
    qedandin bitirmek
    qedemgeh tuvalet
    qedexe yasak
    qedexekirin yasaklamak
    qedîn bitmek
    qef bir kaya ya da ırmak kenarındaki oyuk
    qefş bir tutam ot ya da saç
    qehirandin sinirlendirmek, öfkelendirmek
    qehirîn öfkelenmek, sinirlenmek
    qehitîn bazı şeylerin kıt olması yada hiç bulunmaması
    qelandin kızartmak
    qelax tezek, istifi
    qelew şişman
    qelî kavurma
    qelibîn yarıp geçmek, içine dalmak
    qeliqandin kararsızlığa düşmek, tahrik etmek
    qeliqîn kararsızlığa düşmek, tahrik olmak
    qelîsêl sacda kızartılmış et üzerine, sarmısaklı yoğurt dökülerek yapılan bir yemek
    qelişandin yarmak
    qelişîn yarılmak
    qelîştek yarık
    qelizîn fırsatını kollamak
    qelp sahte
    qels zayıf
    qelsî zayıflık
    qelş yarık
    qelûn pipo
    qemer yağız
    qemirîn bronzlaşmak, kızarmak
    qemsî dedikoducu
    qemtik küçük ipek mendil
    qena bari, hiç olmazsa
    qenc iyi güzel
    qencî iyilik
    qentere oluk şeklinde uzun bir direk
    qeram kapak
    qerandin ıstırabını dindirmek, sukünete kavuşturmak
    qerase 1. iriyarı kimse 2. kaldıraç
    qereçi çingene
    qeresî kiraz
    qerf şaka, espri
    qerfî mizahi
    qerisandin 1. zorlayarak yerleştirmek 2. dondurmak
    qermiçandin buruşturmak, büzmek
    qermiçîn buruşmak, büzülmek
    qermîçok buruşukluk
    qerpal yırtık pırtık, lime lime
    qersûn geniş ağızlı çömlek
    qertaf 1. dilbilgisinde ek 2. kovandan bal almak için kullanılan araç
    qerwaş kadın hizmetçi
    qerz borç
    qerzdar borçlu
    qesem yemin, and
    qet hiç, asla
    qet nebe bari hiç olmazsa
    qetandin koparmak, kesmek, yırtmak
    qeşa buz
    qeşagirtin buz tutmak
    qeşardin bir şeyin kabuğunu soymak
    qeşeng yakışıklı
    qeşmer soytarı, kişiliksiz
    qetîn kesilmek, kopmak, yırtılmak
    qevz sıçrama, atlama
    qewan müzik plağı
    qeware form, kalıp
    qewimîn olamk, meydana gelmek
    qewîn sağlam, dayanıklı
    qewirandin kovmak, def etmek
    qewitî tembih
    qewîtlêkirin tembihlemek
    qewl süz etmek, demek
    qêxane omlet
    qey cümleye sanmak, sanki anlamını katar ve ayrıca her halde anlamına gelir
    qeyar toprak kapları yapıştırmak için kullanılan zamk
    qeyran kriz
    qez ipek
    qezaz ipek satan, elbise diken, terzi
    qîç göz kırpma
    qidûm şekil, biçim
    qijilandin kızartmak
    qijilîn kızarmak
    qijnik kene
    qilêr kir, kirli
    qilîbûn gıdıklanmak
    qilik ağaçtan yapılan kapı kilidi
    qiloç boynuz
    qilûmik 1. felç yada romatizmadan organları eğrilmiş kimse 2. dalları kesilmiş ağaç
    qîm yetinme, kanaat getirme
    qîma xwe pê anîn yetinmek
    qinare mezbaha
    qinik kümes
    qinût cimri, pinti
    qinyat inan
    qîq 1. iskelet 2. zayıf, ince uzun boylu kimse
    qîqbûn iskelet gibi olmak
    qîr zift
    qîrandin bağırmak, feryad ettirmek
    qird maymun
    qirdik kişiliksiz, gülünç
    qirêj kir, kirli
    qirêjbûn kirlenmek
    qirêjkirin kirletmek
    qirên kavga, dövüş
    qirîn çığlık
    qirkirin yok etmek, katliam
    qirpik geğirti
    qirpikhilatin geğirmek
    qisekirin konuşmak
    qoç vahşi hayvan avında kullanılan kapan
    qolinc omuz kürek kemikleri ve buraya gelen sancı
    qonax aşama, merhale
    qonser konser
    qor dizi, sıra
    qorede çok zayıflamış hayvan
    qorik kalça
    qorzî köşe
    qose sigara ağızlığı
    qû guguk kuşu
    qûç taş yığını
    qudûmşkestin şekli bozulmak, takatten düşmek
    qul delik
    qulbik çapa
    quling turna
    qulipandin çevirmek, devirmek
    qulipîn çevrilmek, devrilmek
    qulkirin delmek
    qulqule menteşe
    qulqulî 1. delik deşik 2. mağara
    qûn göt, kıç, makat
    qunc köşe
    quncik köşe
    qûnde homo****uel, argo da ibne
    qûnek homo****uel, argo da ibne
    quntar dağ eteği
    quraftin bükerek kırmak
    qure kendini beğenmiş, kibirli
    qurf büyük korku, panik
    qurtandin yudumlamak
    qurufandin panik yaratmak
    qurufîn paniğe kapılmak
    qusan el ya da ayakta içinde su biriken kabarcıkların meydana gelmesi
    qusandin kesmek, kırpmak
    qut kesik, kopuk
    qût 1. gıda, azık 2. tavuk yemeği
    qutbûn kesilmek
    qûşxane kulpuz tencere
    qutifîn çok korkmak
    qutik gömlek
    qutim ağaçlar kesildikten sonra yerde kalan kökü
    qutkirin kesmekEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #17 : 03 Nisan 2010, 15:22:08 »


    R, r

    raberkirin açıklamak, sunmak
    rabezîn çatışmak, saldırıya geçmek
    rabirdû geçmiş
    rabûn kalkmak, sökülmek, yükselmek
    raçavkirin gözetlemek
    radan sokmak
    rade derece, düzey
    radest teslim
    radestbûn teslim olmak
    radestkirin teslim etmek
    ragihandin 1.iletmek, bildirmek, iletişim. 2.ilan etmek.
    ragirtin dayanmak, tahammül etmek
    rahêl üst taraf veya bölge.
    rahiştin uzanıp almak, kapmak
    rajêr en alt, en aşağı, alt taraf
    rajor en üst, en yukarı, yukarı taraf
    raketin uyumak
    rakirin kaldırmak, sökmek
    rakişandin çekmek, sökmek
    raman düşünce, fikir
    ramedîn yatmak, uzanmak
    ramîn düşünmek
    ramûsan öpücük
    ramûsîn öpmek
    ramyarî siyasi
    rapêçan sarmak
    rast doğru, gerçek
    rastbîn gerçekçi, realist
    rasteqîn gerçek, hakikat, realite
    rasterast doğrudan, direk
    rastgir sağcı
    rastgo doğrucu
    rastî gerçek, realite
    rastkêş cetvel
    rastnivîs imla
    ravekirin izah etmek
    rawestan durma
    rawestandin durdurmak
    rawestgeh durak
    rawestî dur
    rawestîn durmak
    rawestîna rêzgirtinê saygı duruşu
    raxistin sörmek, döşemek
    ray düşünce, fikir
    raya giştî kamuoyu
    raye yetki, otorite
    rayedar yetkili
    raz sır, giz
    razan yatmak, uyumak
    razandin yatırmak
    razber soyut
    rê yol, yordam
    rêbaz 1. yöntem. 2. ekol.
    reben zavallı, bahtsız, fakir
    rêbendan ocak ayı
    rêç iz
    rêçgerandin iz sürmek
    rêdan izin vermek
    ref dizi, sıra, raf
    reftar davranış, tutum
    rêgeh güzergah
    regez ırk, soy
    rêgez ilke, prensip
    regezperest ırkçı
    rêhesin demiryolu
    rêje oran, nispet
    rêkeftin anlaşma
    rêkûpêk düzenli
    remil fal
    remildar falcı
    renc eziyet etmek
    reng renk
    rengandin renklendirmek
    rengdêr dilbilgisinde sıfat
    rengîn renkli
    rep dik
    repbûn dikleşmek (erkeğin ereksiyonu)
    rêpîvan 1. kural, kaide. 2. yürüryüş.
    req sert, kas katı
    reqisandin müzikle oynatmak
    reqisîn oynamak
    reqs dans, halay
    resen orijinal, otantik, asil
    rêstin eğirmek
    reş kara
    reşandin serpmek, serpiştirmek
    reşbelek name
    reşbîn karamsar
    reşgirêdan yas tutmak, matem
    reşik 1. göz bebeği. 2. siyahi. 3. zenci.
    rêşkirin tahta, tencere, demir gibi şeyleri kazımak
    reşnivîs müsvete, karalama
    rev kaçış, firar
    revandin kaçırmak
    rêveber yönetici
    rêveberî yönetim
    revîn kaçmak
    revok kaçak, firar
    rewa meşru, yerinde
    rewayetî meşruluk
    rêwî yolcu
    rêwî, ngî yolcu, luk
    rêwîngî yolculuk
    rewisîn saç, tüy, kıl ve benzerlerin hafiften yanması
    rewişt ahlak, karekter
    rewneq görkem, zarafet, ihtişam
    rewneqdar görkemli, ihtişamlı
    rewrewk serap, sanrı
    rewt uzun sırık
    rewş durum
    rewşa aborî ekonomik durum
    rewşa awarte olağanüstü hal
    rewşen aydın, açık
    rewşenbîr aydın, entellektüel
    rex taraf, yön
    rêx 1. mayıs. 2. hayvan dışkısı.
    rêxistin örgüt
    rexne eleştiri
    rexnegir eleştirmen
    rexnegirtin eleştirmek
    rexnekar eleştirmen
    rexnelêkirin eleştirmek
    rext fişeklik
    reyîn havlamak
    rez bağ
    rêz 1. saygı, hürmet. 2. sıra. 3. satır, dize.
    rêzan öncü,yol gösteren
    rezber eylül ayı
    rêzdar saygıdeğer
    rêzgir saygılı
    rêzgirtin saygı gösterme
    rêzik 1. satır. 2. kural.
    rêziman dilbilgisi, gramer
    rêzkirin dizmek, sıralamak
    rêzname tüzük, yönetmenlik
    rezvan bağcı
    ricifîn titremek
    rih sakal
    riha kurtuluş
    rihabûn kurtulmak
    rihakirin kurtarmak
    rihberdan sakal bırakmak
    rijandin dökmek
    rijî 1. kömür. 2. yağız hayvan.
    rijîn dökülmek
    rik inat, kin
    rikdar inatçı, kindar
    rikeberî inatlaşma
    riko inatçı, ısrarcı
    rikrikîn titremek
    rim mizrak
    rimbaz mızrakçı
    rind güzel, iyi
    rindî güzellik, iyilik
    rist 1. rol. 2. satır.
    rîş şart çıbanı
    rişk bit yumurtası
    rîtin sıçmak
    rivîn alev
    riwange bakış açısı
    rizandin çürütmek
    rizde menteşe
    rizgarbûn kurtukmak
    rizgarî kurtuluş
    rizgarkirin kurtarmak
    rizîn çürümek
    ro gün, gündüz
    roj 1. güneş. 2. gün, gündüz.
    roj hilat güneş doğdu
    rojane günlük
    rojava batı
    rojavayî batılı
    rojbaş iyi günler
    rojev gündem
    rojgeran gezegen
    rojhilat doğu
    rojhilata navîn ortadoğu
    rojhilate navîn ortadoğu
    rojhilatî doğulu
    rojî oruç
    rojîgirtin oruç tutmak
    rojing baca
    rojname gazete
    rojnameger gazeteci
    rojnamevan gazeteci
    rojnivîsk günce, günlük
    ron 1. saydam, berrak, açık 2. sıvı, sulu
    ronak parlak, aydınlık
    ronakbîr aydın, entellektüel
    rondik gözyaı
    ronî aydınlık
    rovî 1. tilki 2. bağırsak
    rû yüz, çehre
    rû jê badan yüz çevirmek
    rûbar ırmak, akarsu
    rûçikandin yolmak
    rûdan 1. gelişme, olay. 2. şımartmak.
    rûgêr şımarık
    rûgeş güleç
    ruhstîn ezrail
    rûken sevimli, sempatik, güleryüzlü
    rûmet onur
    rûmetdar onurlu, şerefli
    rûn yağ
    rûniştin 1. oturmak, ikamet etmek. 2. oturum, celse.
    rûnkirin yağlamak
    rûpel sayfa
    rûpûş maske
    rûpûşk maske
    rûreş utanmaz, ikiyüzlü, sahtekar
    rûsar asık suratlı, antipatik
    rûspî 1. ileri gelen, bilge. 2. aklanmış.
    rûspîbûn aklanmak, berat etmek
    rût çıplak, bomboş arazi
    rûv apış arası, kasık
    rûxandin yıkmak, tahrip etmek
    rûxîn yıkılmak, tahrip olmakEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #18 : 03 Nisan 2010, 15:23:52 »


    S, S

    esela: "bê xanî " evsiz.
    sako ceket, palto
    sal yıl, sene
    sala teze yeni yıl
    salane yıllık
    salawext yılboyunca
    salname takvim
    saloxdan haber vermek, salık
    saloxgerî istihbarat
    salroj yıldönümü
    saman mülk, servet
    sar soğuk
    sarinc buzdolabı
    sarûgerm ılılık
    satil bakraç, kova
    sator satır
    savar bulgur, bulgur pilavı
    saw korku, dehşet
    sawar bulgur, bulgur pilavı
    sax diri, sağ, sağlık
    sax be teşekkürler, sağ ol
    sax bî teşekkürler, sağ ol
    saxî sağlık
    sazdêran konser
    sazî kurum, kuruluş
    saziyên fermî resmi kuruluşlar
    saziyên mîrî kamu kuruluşları
    sazkirin kurmak, organize etmek, düzenlemek
    sazûman 1. kurum, kuruluş. 2. sistem.
    se köpek, it
    sê üç
    sed yüz
    sede yüzyıl
    sedem neden, sebeb
    sedsal yüzyıl
    sefandin süzmek, damıtmak
    sefîn süzülmek
    segavî köpek balığı
    seglawî soylu, asil at
    sêgoşe üçgen
    sêguh dirgen
    seh 1. duyu, sezgi. 2. gölge.
    sehbûn sezilmek
    sehkirin sezmek
    sekinandin durdurmak, dindirmek
    sekinîn durmak, dinmek
    sekû bank, sıra, seki
    sêl ekmek pişirme sacı
    selexane 1. mezbaha. 2. başıboş, serseri.
    selik sepet, küfe
    sêlim merdiven
    selmandin ispat etmek, saptamak
    semt ihtiyat
    semyan öncü, lider
    seng ağırlık, değer
    sengandin tartmak
    senger siper, mevzi
    sengîn 1. ağır. 2. taş.
    sênî sini, tepsi
    sepandin 1. dayatmak, uygulamak. 2. yaptırım.
    sepîtk tavan
    seqa atmosfer
    seqakirin bilemek
    seqem şiddetli ve kuru soğuk
    ser 1. üst, üst taraf. 2. baş, kelle.
    serad iri delikli kalbur
    seranser baştan başa
    serata önce
    seratayî ilk
    serbajar başkent
    serban çatı
    serbaz subay, asker
    serberz onurlu, mağrur
    serbest serbest, liberal
    serbestberdan serbest bırakmak, tahliye etmek
    serbestî liberalizm, serbestlik
    serbijîşk başhekim
    serbilind mağrur, onurlu
    serbixwe bağımsız, özerk
    serborî macera, hatıra
    sercem tüm, hepsi, bütün
    serdab altgeçit, tünel
    serdan ziyaret, görüşme
    serdanpê baştan aşağı
    serdem dönem
    serdest egemen, muktedir
    serdeste onbaşı
    serdestî egemenlik, üstünlük
    serek önder, öncü, lider
    sererast düzgün, düzenli, olması gereken gibi
    sererastbûn düzelmek
    sererastkirin düzeltmek
    serêş başağrısı
    serfermandar başkomutan, genel kurmay başkanı
    serfiraz başarılı, onurlu
    serfirazî başarı, zafer, galibiyet
    sergêj sersem
    sergêr öncü, rehber
    sergerm heyecanlı, çakırkeyf
    sergîn gübre, tezek
    sergovend halay başını çeken
    serheng albay
    serhewa uzunhava makamı
    serhişk kalın kafalı, inatçı
    serî uç, baş
    serîhildan başkaldırmak, isyan etmek, başkaldırı, isyan
    serîlêgerandin mec. zor duruma düşürmek, uğraştırmak
    serinc dikkat, not
    serincrakêş ilginç, dikkat çekici
    serîpê kelle paça
    serjêkirin başını kesmek
    serjimar nüfus
    serjimêr istatistik
    serjinik kılıbık
    serkeftî başarılı, üstün
    serkeftin başarı, zafer
    sêrkirin izlemek, seyretmek
    serlêdan başvuru
    serlîq bölük komutanı
    serma soğuk hava
    sermagirtin soğuk algınlığı
    sermed ebedi, sonsuz
    sermedî sonsuzluk
    sernav başlık
    sernişîv baş aşağı
    sernivîs başyazı
    sernivîskar başyazar
    sernivîş aşağıya doğru
    sernûçe manşet
    *****atî önderlik
    *****ê giştî genel başkan
    *****komar cumhurbaşkanı
    *****wezîr başbakan
    serpêhatî hatıra, serüven
    serpel teğmen
    serperî deniz kızı
    serperişt yönetici, öncü
    serpîrek kılıbık
    sersal yılbaşı
    sersar duyarsız
    sersarî duyarsızlık
    sersaxî baş sağlığı
    serşok banyo
    sertîr meme ucu
    serwext bilinçli, bilgili
    serwextbûn uyanık olmak
    serwextkirin bilgilendirmek, ikna etmek
    serxwebûn bağımsızlık
    sêşem salı
    sêwak başıboş, serseri
    sewal hayvan
    sêwî öksüz
    ***t sert, haşin, çetin
    seya sıva
    seyandin sıvamak
    seyd av
    seyda hoca, bilge, din alimi
    seydvan avcı
    seyr ilginç, tuhaf
    seyran piknik, gezi
    seyrangeh piknik veya gezi yeri
    seza ceza
    sezakirin cezalandırmak
    sêzdeh onüç
    sî 1. gölge. 2. otuz sayısı.
    sibe 1. yarın. 2. sabah.
    sifir bakır
    sîgeh gölgelik
    sih 1. gölge. 2. otuz sayısı.
    silav selam
    silavdayin selam vermek
    silavkirin selamlamak
    silavlêkirin birini selamlamak
    silim merdiven
    silûk inziva
    sîm gümüş
    simbêlbeloq palabıyık
    sinc ahlak, karakter
    sind örs
    sindif hayvan kilidi
    sing kazık
    sîng göğüs, bağır
    sînor sınır
    sîpel şelale
    sîqal 1. cila. 2. pürüzsüz, parlak.
    sir esinti
    sîr sarmısak
    sîrkut içinde sarmısak dövülen araç
    sirûd marş
    sirûda neteweyî ulusal marş
    siruşt doğa
    siruştî doğal
    sîsark akbaba
    sîsik 1. meyve çekirdeği. 2. güzel, sempatik kız.
    sîsirk cırcır böceği
    sist gevşek
    sistî gevşeklik
    sistkirin gevşetmek
    sitem zulum, baskı
    sivik hafif
    sivikahî hafiflik
    sivikbûn hafiflemek
    sivikkirin hafifletmek
    siving dam saçağı
    sivnik süpürge
    siwarbûn binmek
    sîxur ajan, casus
    siyele ıspanak
    siyer yatak dolabı
    sizadan cezalandırmak
    sober yüzücü
    soberîkirin yüzmek
    sol ayakkabı
    solbend ayakkabıcı
    solîn çiçek tarlası
    solîne çiçek tarlası
    sond yemin
    sondxwarin yemin etmek
    sone ördek
    sor kırmızı, kızıl
    soravk ruj
    sorewilk flamingo kuşu
    sorik kızamık
    sosik uğur böceği
    sosin süsen
    sosret tuhaf, acayip
    sotin yakmak
    soz söz, vaad
    sozdan sözvermek
    sozdar söz veren, sözlü
    sparte 1. ödev. 2. emanet.
    spartin emanet etmek, teslim etmek, havale etmek
    spas teşekkür
    spasdar müteşekkür
    spaskirin teşekkür etmek
    spêde tan, sabahın alaca karanlığı
    spehî güzel, loş
    spêle gece görünen hayalet şeklindeki görüntüler, hayalet
    spî beyaz, ak
    spîçolkî solgun
    spîkirin beyazlamak
    spîndar kavak ağacı
    standin almak
    star barınak, korunak
    stargeh sığınak, barınak
    stem baskı, zulüm
    stembar ezilen
    stemkar ezen, zalim
    stêr yıldız
    stêr rijîn yıldız kayması
    stêr xuricîn yıldız kayması
    stêrnasî astroloji
    stewîn olgunlaşmak
    stewr kısır hayvan
    stî bayan, hanım
    stîl uslup, stil
    stirî 1. diken. 2. boynuz.
    stran türkü
    stranbêj şarkıcı
    strandin 1. korumak, esirgemek. 2. hamur vb. yoğurmak.
    stranê serhewa uzun hava
    strîzerk ebegümeci
    stû boyun
    stûker ense, yaka
    stûr kalın
    stûxwar ezik, boynu bükük, zavallı
    sûd yarar
    sûdwergirtin yararlanmak
    sûk çarşı
    sûlav şelale
    sûsik bıldırcın
    sûtal lümpen, iskarta, moloz
    sûtar bir şeyden çekinmeyen, çılgın, korkusuz
    sûtin bilemekEl-Cezeri

 • AS Üye-Kupa
 • *
 • Konuyu Açan
 • Toplam İleti: 8311
 • Toplam Konu: 449
 • Süper Puan: -14897
 • PuanBank: 0
 • www.elcevap.net
 • Katılım: 11/2008
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • Profili Görüntüle
 • [Puan Gönder]
 • [Puan İste]
Ynt: A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
« Yanıtla #19 : 03 Nisan 2010, 15:25:43 »


    Ş, ş
   
    şaban duvak
    şabaş bahşiş ve bağış
    şabûn eğlenmek, sevinmek
    şadî mutluluk, sevinç
    şagirt çırak, öğrenci
    şahî eğlence, etkinlik
    şahîk parlak, kaygan, pürüzsüz
    şahrê anayol
    şal pantolon
    şalyar bakan
    şambelîlk buzdan sarkıt
    şambelot kestane
    şamik hindi
    şanazî onur, iftihar
    şande heyet
    şandî elçi
    şandin göndermek, yollamak
    şane 1. hücre. 2. inşallah.
    şanenav imza
    şanepirs soru işareti
    şaneşîn balkon
    şanîdan göstermek
    şanik ben
    şano tiyatro
    şanoger tiyatrocu
    şar şehir, kent
    şaredar belediye başkanı
    şaredarî belediye
    şareza uzman, yetkin
    şaristan uygarlık, medeniyet
    şaş yanlışlık
    şaşbûn şaşırmak
    şaşkirin şaşmak, yanılmak
    şaşwaz şaşkın
    şax 1. ağaç dalı. 2. şube, bölüm.
    şayesandin betimlemek
    şayeser tasvir, betimleme
    şayiş tasa, kaygı, hüzün
    şayişkişandin üzülmek, kaygılanmak
    şe tarak
    şebikîn eli ayağı tutulmak
    şeh tarak
    şehetîn yanılmak
    şekal ayakkabı
    şekir şeker
    şekirdank şekerlik
    şekirê kabik kesme şeker
    şekirê toz toz şeker
    şekirin taramak
    şekirmiz şeker hastalığı
    şekok 1. yabani armut, ahlat. 2. argoda daşak.
    şelaf dalkavuk, yağcı
    şelafîkirin yağcılık ve yardakçılık yapmak
    şêlandin soymak, gasp etmek
    şelhandin soymak, gasp etmek
    şelipîn 1. dil veya ayak sürçmesi. 2. gaf yapmak.
    şemî cumartesi
    şemitandin kaydırmak
    şemitîn kaymak
    şemîtok kaygan
    şemûk eşik
    şênber somut
    şeng canlı, coşkulu, şen şakrak
    şengebî salkım söğüt
    şengist unsur, öğe
    şênî ahali, sakin
    şepal 1. dişi aslan. 2. güzel, şuh, yakışıklı.
    şepilandin ağızdan kaçırma
    şepirze sefil, kötü, dağınık
    şeqitîn elbise vb. yırtılması
    şer savaş, kavga
    şêr aslan
    şêranî tatlı
    şerbik küçük su testisi
    şerê qirêj kirli savaş
    şerê taybet özel savaş
    şêrîn şirin, sevimli, sempatik
    şerm ayıp, utanç
    şermezarkirin kınamak
    şermkirin utanmak
    şermoke utangaç, çekingen, içine kapanık
    şerpeze sefil, kötü, dağınık
    şerpîn sağnak yağmur
    şervan savaşçı
    şêst altmış
    şêt çılgın, deli
    şeş altı
    şev gece
    şevbuhêrk gece sohbeti
    şevger uyur gezer
    şevîn gece otlaması, gece ile ilgili
    şevnimêj kandil gecesi
    şevreşk hayalet
    şêwakarî güzel sanatlar
    şewat yanma, yara acısı
    şewate yangın
    şêwaz uslup, stil
    şêwe biçim, şekil
    şêwekarî güzel sanatlar
    şêwirgeh danışma
    şêwirîn danışmak
    şewitandin yakmak
    şewişîn sendelemek, yalpalanmak
    şewitîn yanmak
    şewk olta
    şeyda 1. büyükelçi. 2. kara sevdalı, çılgın.
    şeyîn kişnemek
    şeyt tekerlek
    şeytanok salyangoz
    şibake pencere
    şibandin benzetmek
    şibîn benzemek
    şidandin sıkmak, sarmak, ambalajlamak
    şik kuşku, şüphe
    şikbirin akıl etmek
    şikdar ikircikli
    şil ıslak, yaş
    şîlan kuş burnu
    şile lale
    şilemenî sıvı şeyler
    şilfûtazî çırılçıplak
    şilî yağmur, ıslaklık
    şilope karla karışık yağmur
    şimik terlik
    şimşal filüt, kaval
    şîn 1. mavi. 2. yas, matem.
    şîngirêdan yas tutmak
    şîr süt
    şîranî tatlı
    şîregerm ılık
    şîret öğüt, nasihat
    şîretkirin öğüt vermek, nasihat etmek
    şîretlêkirin öğütlemek
    şîrfiroş sütçü
    şîrovekar yorumcu
    şîrovekirin yorumlamak
    şiv sopa, çubuk
    şîv akşam yemeği
    şivan çoban
    şiverê patika
    şixul çalışma, iş
    şixulandin çalıştırmak
    şixulîn çalışmak
    şiyan güç, kudret, yapabilmek, muktedir olmak
    şkandin kırmak
    şkeft mağara
    şkestî kırık
    şkestin kırılmak
    şkeva yufka, mayasız ekmek
    şop iz
    şop vekirin çığır açmak
    şopger izci
    şor 1. tuzlu. 2. söz, kelam.
    şorbe çorba
    şorbehûr işkembe çorbası
    şorêberê atasözleri
    şorebî salkım söğüt
    şoreş devrim
    şoreşger devrimci
    şoşban sağdıç
    şox û şeng neşeli coşku
    şoxûşeng cilveli, albenili, şuh, yosma
    şû koca, eş
    şûkirin kocaya varmak
    şûn yer
    şûnewar mekan, yurt
    şûr kılıç
    şûrbaz eskrimci
    şûre barut
    şûrkêş bir şeyi ölümüne savunan
    şût 1. kurnaz. 2. namussuz.
    şûştin yıkamak
    şûv nadas
    şûvhiştin nadasa bırakmak

A'dan Z'ye Kürtçe Kelimeler ve Türkçe Anlamları
 

GoogleTaggedBenzer Sayılabilecek Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1084 Gösterim
Son İleti 11 Ekim 2010, 19:15:21
Gönderen: bizbize
1 Yanıt
1608 Gösterim
Son İleti 16 Aralık 2010, 07:56:24
Gönderen: craig
1 Yanıt
1935 Gösterim
Son İleti 21 Kasım 2012, 22:07:54
Gönderen: bozuk
2 Yanıt
1213 Gösterim
Son İleti 16 Mart 2012, 12:19:19
Gönderen: gearW
4 Yanıt
1521 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2013, 22:40:22
Gönderen: tenteneUNUTMAYALIM Anayasa: Madde 25. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 26. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 19 : Herkesin düsünme ve anlatma özgürlügü vardır. Buna göre, hiç kimse düsüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Ayrıca ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düsünceleri her türlü araçla aramak, sağlamak ve yaymak hakkına sahiptir.Sitemiz forum sistemi olduğu için önceden izin alınmaksızın ve sonradan haber verilmeksizin konular açılabilmekte ve yorumlar yapılmaktadır. Eğer bu siteyi şu anda geziniyor ve size, yahut kanuni temsilcisi bulunduğunuz gerçek ya da tüzel kişiler aleyhinde uygun olmayan, yasalar çerçevesinde problem oluşturan bir sorun gördüyseniz, altta görülen resmi e-mail adresimize haber edebilirsiniz. E Mailiniz bize ulaştığında gerekli incelemeyi yaparak durumu açıklığa kavuştururuz. Sürekli yayında olan sitemiz için bu tür durumları fark etmemiz, her zaman mümkün olmayabilir. Bu tür durumlardan hemen her daima paylaşımları yapanlar sorumludurlar. Bunu gezinen tüm ziyaretçiler kabul etmiş sayılırlar. Aksi halde yayınların durumundan sorumlu tutulamayız.

A.T. Resmi e-mail Adresi


ÇOK ÖNEMLİ UYARI: Forumdaki Aktif-Nonaktif listede değilseniz saat başına 2 SÜPER PUAN kaybınız vardır! Renkli konumda olanlar aktif konumda oldukları için saat başına puan kazanırlar. DİKKATİNİZE!
bayrak